23.03.2017 protokół z oględzin GUM w KPP Gorlice

Sprawa administracyjna wywołana wnioskiem z 20.06.2016 została przekształcona w postępowanie z urzędu z 9.03.2017. Jak możecie się Państwo zorientować z wcześniejszego wpisu urząd informując mnie o wszczęciu tego postępowania nie podał sygnatury sprawy, czy było to rozmyślne działanie czy roztargnienie nie mi rozstrzygać. Tak czy owak protokół będący podstawą decyzji dotarł do mnie.Trzeba przyznać, że czynności w tym postępowaniu zostały przeprowadzone szybko. Inspektor GUM złożył wizytę w KPP Gorlice 23.03.2017 i dokonał urzędowych oględzin UX026266. Decyzję o zakresie czynności wchodzących w oględziny podjął prowadzący te czynności ich zakres powinien wynikać z analizy możliwych do podjęcia działań w warunkach poza laboratorium oraz gwarantować w odniesieniu do prowadzonego postępowania ich celowość, skuteczność i legalność. Zakres czynności powinien wynikać z analizy zawiadomienia wniesionego do GUM. Z jakim nastawieniem inspektor przybył do Gorlic okazało się niebawem. Uważam, że wizyta miała na celu nie wyjaśnienie spornych kwestii ale utrwalenie i utrzymanie zastanego stanu rzeczy. Moje zastrzeżenia do protokołu oględzin są następujące:

Protokół stwierdza iż porównano oznaczenia przyrządu z oznaczeniami wymienionymi w Decyzji nr ZT 71/2007 z dnia 3 lipca 2017 (oczywiście chodzi o 3 lipca 2007). Zauważono iż prawy wkręt urządzenia celowniczego zabezpieczono naklejką z naniesionym wewnątrz trójkąta napisem “Alert”. Spostrzeżenie to jednak nie wywołało w inspektorze refleksji że naklejka to nie cecha zabezpieczająca oraz że tak zabezpieczony przyrząd powinien być wycofany z użytku jako niespełniający wymagań do czasu zmiany decyzji zatwierdzenia typu, który wskazałby je jako niezbędne do zabezpieczenia cechą zabezpieczającą i ponownej legalizacji.

Z dostępnych w warunkach oględzin testów przyrządu wykonano: włączenie zasilania przyrządu, przeprowadzono test wyświetlacza, wywołano funkcję kontroli numeru modelu przyrządu oraz jego wersji oprogramowania, wykonano test celownika. Nie wykonano weryfikacji poprawności pomiaru metodą pasywną mimo istnienia w KPP Gorlice specjalnej strefy testowej, taka weryfikacja jest opisana w instrukcji obsługi i jest możliwa do wykonania w warunkach poza laboratorium.

Mimo jawności zapiski sprawdzenia przyrządu z 20.02.2017 towarzyszącej świadectwu legalizacji ponownej nie dołączono jej do protokołu. Może dlatego, iż ujawniłaby ona brak wiedzy o błędach pomiarowych legalizowanego urządzenia sprawdzonego tylko  do 102 i 105 km/h (pojazdy nadjeżdżające i odjeżdżające). Absolutnie nic nie wiadomo o błędach powyżej tych wartości. Wydano jednak legalizację dla całego zakresu pomiarowego urządzenia czyli 0-320 km/h.

Inspektor nie podjął jakiejkolwiek refleksji na temat znaku zatwierdzenia typu PLT 0740, który wydaje się być niespełniającym wymogów prawa – nie ulega zniszczeniu przy próbie zerwania?