Wniosek 4: certyfikat kalibracji

W instrukcji obsługi urządzenia Ultralyte określono wymóg przeprowadzania kalibracji wraz z legalizacją. Kalibracja ma na celu sprawdzenie w warunkach laboratoryjnych: mocy wyjściowej wiązki laserowej, szerokość wiązki laserowej, dokładność pomiaru prędkości i odległości, wycentrowania celownika. Kalibracja jest wymagana przez producenta przyrządu, w celu zapewnienia pełnej wiarygodności pomiarów, uzyskiwanych z laserowego miernika prędkości ULTRALYTE LTI 20-20, dla celów dowodowych na każdym etapie postępowania sądowego. W przypadku braku ważnego świadectwa kalibracji wydanego razem ze świadectwem legalizacji, producent jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu błędnie wykonanych pomiarów. Kalibracja i legalizacja są czynnościami łącznymi, tzn. producent nie dopuszcza prowadzenia ich przez dwa różne podmioty. Firma Safety Camera Systems Sp. z o.o. jako wyłączny przedstawiciel handlowy producenta przyrządu Ultralyte gwarantuje najbardziej profesjonalną usługę serwisową oraz kalibracji i legalizacji przyrządów laserowych Laser Technology Inc. na rynku polskim. W świetle obowiązujących przepisów przyrząd powinien być stosowany w warunkach znamionowych użytkowania w sposób zgodny z instrukcją obsługi i decyzją zatwierdzenia typu. Nie jest więc prawdą iż ustawa Prawo o Miarach nie wymaga certyfikatu kalibracji wydawanego przez producenta. Brak certyfikatu świadczy o nieprzestrzeganiu instrukcji obsługi a co za tym idzie łamane jest prawo.