pomiar prędkości – urządzenie nielegalne?

Jeśli na drodze tuż po zatrzymaniu ustalimy typ i numer urządzenia którym mierzono i na tej podstawie wyposażymy się w jego dokumenty (świadectwo legalizacji, zapiskę sprawdzenia oraz zatwierdzenie typu) to można przejść do weryfikacji zawartych tam informacji.

Sprawdź typ i numer na urządzeniu oraz w świadectwie legalizacji i na zapisce sprawdzenia (1)

Sprawdź datę ważności w świadectwie legalizacji (2)

Sprawdź czy na wszystkich miejscach urządzenia wskazanych w decyzji zatwierdzenia typu są nałożone odpowiednie cechy zabezpieczające (3)

Sprawdź czy na urządzeniu jest znak zatwierdzenia typu (4) nazwa lub znak producenta, numer fabryczny (numer seryjny) i rok produkcji (4a)

Sprawdź czy suma kontrolna w urządzeniu jest taka sama jak w decyzji zatwierdzenia typu (5)

Sprawdź czy cechy zabezpieczające na urządzeniu nie są uszkodzone albo zniszczone (6)

Sprawdź czy urządzenie nie jest uszkodzone (7)

Dla wideorejestratorów (np.: Videorapid 2A) sprawdź czy jest na nich umieszczona wartość stałej prędkościomierza k i porównaj ją z wartością na świadectwie i zapisce (8)

W przypadku gdy do pomiaru użyto zestawu np.: wideorejestrator i ręczny miernik prędkości sprawdź czy na zestaw wydano decyzję zatwierdzenia typu (9)

Jeśli okazałoby się, że jakieś elementy z punktów 2-8 (patrz przypisy poniżej) nie zgadzają się z wymaganiami jakie powinny być spełnione, uświadom funkcjonariuszy, że świadectwo straciło ważność z mocy prawa (Art. 8n. ust 4 punk 1 ustawy Prawo o Miarach), pomiary prędkości są nielegalne a używanie nielegalnego urządzenia jest wykroczeniem i jest zagrożone karą grzywny (Art. 26. ust 1 punk 2 ustawy Prawo o Miarach). Możesz również korzystając z aplikacji Moja Komenda powiadomić najbliższą komendę o bezprawnych pomiarach na drodze i dopilnować aby w tej sprawie wyciągnięto konsekwencje wobec użytkownika nielegalnego urządzenia.

UWAGA!!! Jeśli typem urządzenia jest Ultralyte – masz szczęście – takie urządzenie zaraz po legalizacji traci ją z mocy prawa.

(1) może się zdarzyć że numer na urządzeniu, świadectwie i/lub zapisce jest inny – świadczy to o niedochowaniu szczególnej staranności i szczególnego nadzoru w urzędzie legalizacyjnym, należy to zgłosić do notatki sporządzanej przez funkcjonariusza

(2) może się zdarzyć że data jest nieaktualna – termin ważności dla urządzeń to 13 miesięcy (Załącznik 5 Tabela 1 Lp.16 rozporządzenia z 13.04.2017 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych Dz.U. 2017 poz. 969)

(3) w decyzji wskazane są miejsca nałożenia cech zabezpieczających miejsca te to części przyrządu istotne dla charakterystyk metrologicznych a także części przyrządu, których naruszenie może spowodować błąd (art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 17.02.2014 zmienionego 10.01.2019 w sprawie wymagań (…) oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń (…)). W serwisie przedstawiono wniosek w sprawie UX026266 oraz omawiano tą kwestię dla Ultralyte

(4) znak zatwierdzenia typu w tym przypadku nie ma określonego wzoru, powinien być umieszczony na przyrządzie oraz na każdej oddzielnej części przyrządu w sposób czytelny, trwały i nieusuwalny i ulegać zniszczeniu przy próbie jego usunięcia (art. 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 17.02.2014 zmienionego 10.01.2019 w sprawie wymagań (…) oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń (…)). W serwisie omówiono tą kwestię dla Ultralyte.

(4a) nazwa lub znak producenta, numer fabryczny (numer seryjny) i rok produkcji powinny być umieszczone na przyrządzie oraz na każdej oddzielnej części przyrządu w sposób czytelny, trwały i nieusuwalny i ulegać zniszczeniu przy próbie ich usunięcia (art. 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 17.02.2014 zmienionego 10.01.2019 w sprawie wymagań (…) oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń (…)).

(5) Przyrząd powinien umożliwiać identyfikację wersji i sum kontrolnych oprogramowania istotnego dla prawidłowego
funkcjonowania przyrządu i jego charakterystyk metrologicznych (art. 13 ust. 1 rozporządzenia z 17.02.2014 zmienionego 10.01.2019 w sprawie wymagań (…) oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń (…)). Suma kontrolna musi być taka sama jak w decyzji zatwierdzenia typu lub w zmianie decyzji zatwierdzenia typu jeśli była zmieniana.

(6) Legalizacja traci ważność z mocy prawa w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej (art. 8n ust 4. pkt. 3 Prawa o miarach)

(7) Legalizacja traci ważność z mocy prawa w przypadku uszkodzenia przyrządu pomiarowego (art. 8n ust 4. pkt. 2 Prawa o miarach)

(8) Na wideorejestratorze, powinna być zamieszczona wartość stałej prędkościomierza k – musi być taka sama jak w świadectwie i zapisce

(9) zestaw musi mieć swoją decyzję zatwierdzenia, niewystarczające są świadectwa dla części zestawu osobno.