zmiany w prawie?

W dniu 9.02.2019 wchodzą zmiany w

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 151).

Każdy obywatel powinien się z nimi zapoznać.

Ultralyte traci legalizację z mocy prawa – nie spełnia wymagań!!!

W związku z odpowiedzią na moją petycję pragnę zwrócić uwagę wszystkim zainteresowanym na następujące ustalenia:

I

Druga śruba kalibracyjna w przyrządzie UX026266 jak i we wszystkich przyrządach Ultralyte jest nieprawidłowo zabezpieczona. Nieprawidłowość ta wynika z faktu, iż naklejka serwisowa nie jest cechą zabezpieczającą i w związku z powyższym nie spełnione jest wymaganie sformułowane w art 14 ust 1 i 2 rozporządzenia z 17.02.2014. Jest to wystarczająca przesłanka powodująca, iż przyrząd traci legalizację z mocy prawa zgodnie z Art. 8n. ust 4 punk 1 ustawy Prawo o Miarach.

II

Aby prawidłowo zabezpieczyć drugą śrubę kalibracyjną w urządzeniach Ultralyte należałoby zmienić decyzję ZT 71/2007 ale skoro utrwalono pogląd iż  – zgodnie z art. 8h ust. 1 ustawy – Prawo o miarach, okres ważności zatwierdzenia typu wynosi 10 lat. Producent nie złożył wniosku o przedłużenie okresu ważności zatwierdzenia typu tego przyrządu, zatem ważność ta wygasła 3 lipca 2017 r. i w świetle powyższego, zmiana decyzji zatwierdzenia typu ZT 71/2007, w związku z jej wygaśnięciem, jest niedopuszczalna a decyzja w tej sprawie wydana byłaby z naruszeniem prawa – należy wykorzystać niedawno dodany (w tym celu) w Prawie o Miarach art. 8n. ust. 1a i w drodze decyzji, odmawiać poświadczenia dowodem legalizacji, że przyrządy Ultralyte spełniają wymagania.

Ciekawostka 1: Niezrozumiałe jest dlaczego dystrybutor (przedstawiciel producenta) przed 3 lipca 2017 nie wystąpił o zmianę decyzji ZT 71/2007 w kwestii wskazania nowych miejsc niezbędnych do zabezpieczenia w urządzeniu Ultralyte natomiast wystąpił o to w marcu 2017 w stosunku do decyzji ZT 120/2009 dotyczącej urządzenia TruCam co skutkowało jej zmianą w formie decyzji ZZT 4/2017.

III

Z przykrością stwierdzam że w odpowiedzi na moją petycję ministerstwo podało nieprawdziwą informację stwierdzając iż sprawdzenie, czy wartości błędów pomiaru nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych jak i właściwości metrologiczne przyrządu   w całym jego zakresie pomiarowym są badane podczas procesu zatwierdzenia typu a podczas legalizacji ponownej następuje potwierdzenie zachowania przez przyrząd tych właściwości.

Jak wynika z dokumentów (protokołów sprawdzeń) podczas zatwierdzenia typu nie sprawdzano błędów granicznych w całym zakresie pomiarowym a zatem nie można twierdzić, że legalizacja ponowna potwierdza właściwości w całym zakresie pomiarowym. Jest to kolejna przesłanka do twierdzenia iż przyrząd nie spełnia wymagań co do właściwości metrologicznych odpowiedniego poziomu błędów – w całym zakresie pomiarowym.

Ponadto w ocenie GUM, przeprowadzenie podczas legalizacji ponownej sprawdzenia błędów w pełnym zakresie pomiarowym przyrządów znacznie zwiększyłoby koszty legalizacji. Jest to twierdzenie nieuprawnione ponieważ sam GUM przyznał iż nie posiada informacji o kosztach ponoszonych przez wnioskodawcę w związku z legalizacją przyrządu ani też o kosztach dodatkowych wnioskodawcy, które musiałby on ponieść w przypadku sprawdzeń w całym zakresie pomiarowym. Podjęcie odrobiny wysiłku musi doprowadzić do konkluzji że koszty te nie będą znaczne.

Ciekawostka 2: W 2017 zatwierdzono typ urządzenia LaserCam4 wydając decyzję ZT 44/2017 z dokumentów z tego procesu wynika, że po raz kolejny sprawdzono błędy w niepełnym zakresie pomiarowym ale przynajmniej wykorzystano dostępne urządzenia w pełni (zakres do 200 km/h). Na 22 Pikniku Naukowym na stoisku GUM prezentowano z dumą urządzenie LaserCam4 ale dlaczego nie Ultralyte lub TruCam?

Ciekawostka 3: W strategii GUM na lata 2018-2021 nie uwzględniono zakupu urządzeń, które mogłyby zmierzyć wyniki błędów w całym zakresie pomiarowym laserowych urządzeń do pomiaru prędkości.

IV

Mając na uwadze powyższe w celu stałego monitorowania stanu legalizacji urządzeń posiadanych przez funkcjonariuszy policji w Polsce należałoby monitorować stan ich legalizacji. Mam nadzieję, iż taka funkcjonalność zostanie uwzględniona w systemie ŚWITEŹ powstającym w GUM.

obywatel wygrywa w sądzie – orzeczenie z uzasadnieniem

Zgodnie z obietnicą publikuję orzeczenie i uzasadnienie wyroku sądu z 19.12.2017 w mojej sprawie. Dedykuję je wszystkim policjantom pełniącym wymagającą i odpowiedzialną służbę na drogach.

Ubolewam, iż na ogłoszenie decyzji sądu nie stawił się oskarżyciel publiczny i nie usłyszałem przynajmniej słowa “PRZEPRASZAM!!!”.

Continue reading