Ultralyte traci legalizację z mocy prawa – nie spełnia wymagań!!!

W związku z odpowiedzią na moją petycję pragnę zwrócić uwagę wszystkim zainteresowanym na następujące ustalenia:

I

Druga śruba kalibracyjna w przyrządzie UX026266 jak i we wszystkich przyrządach Ultralyte jest nieprawidłowo zabezpieczona. Nieprawidłowość ta wynika z faktu, iż naklejka serwisowa nie jest cechą zabezpieczającą i w związku z powyższym nie spełnione jest wymaganie sformułowane w art 14 ust 1 i 2 rozporządzenia z 17.02.2014. Jest to wystarczająca przesłanka powodująca, iż przyrząd traci legalizację z mocy prawa zgodnie z Art. 8n. ust 4 punk 1 ustawy Prawo o Miarach.

II

Aby prawidłowo zabezpieczyć drugą śrubę kalibracyjną w urządzeniach Ultralyte należałoby zmienić decyzję ZT 71/2007 ale skoro utrwalono pogląd iż  – zgodnie z art. 8h ust. 1 ustawy – Prawo o miarach, okres ważności zatwierdzenia typu wynosi 10 lat. Producent nie złożył wniosku o przedłużenie okresu ważności zatwierdzenia typu tego przyrządu, zatem ważność ta wygasła 3 lipca 2017 r. i w świetle powyższego, zmiana decyzji zatwierdzenia typu ZT 71/2007, w związku z jej wygaśnięciem, jest niedopuszczalna a decyzja w tej sprawie wydana byłaby z naruszeniem prawa – należy wykorzystać niedawno dodany (w tym celu) w Prawie o Miarach art. 8n. ust. 1a i w drodze decyzji, odmawiać poświadczenia dowodem legalizacji, że przyrządy Ultralyte spełniają wymagania.

Ciekawostka 1: Niezrozumiałe jest dlaczego dystrybutor (przedstawiciel producenta) przed 3 lipca 2017 nie wystąpił o zmianę decyzji ZT 71/2007 w kwestii wskazania nowych miejsc niezbędnych do zabezpieczenia w urządzeniu Ultralyte natomiast wystąpił o to w marcu 2017 w stosunku do decyzji ZT 120/2009 dotyczącej urządzenia TruCam co skutkowało jej zmianą w formie decyzji ZZT 4/2017.

III

Z przykrością stwierdzam że w odpowiedzi na moją petycję ministerstwo podało nieprawdziwą informację stwierdzając iż sprawdzenie, czy wartości błędów pomiaru nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych jak i właściwości metrologiczne przyrządu   w całym jego zakresie pomiarowym są badane podczas procesu zatwierdzenia typu a podczas legalizacji ponownej następuje potwierdzenie zachowania przez przyrząd tych właściwości.

Jak wynika z dokumentów (protokołów sprawdzeń) podczas zatwierdzenia typu nie sprawdzano błędów granicznych w całym zakresie pomiarowym a zatem nie można twierdzić, że legalizacja ponowna potwierdza właściwości w całym zakresie pomiarowym. Jest to kolejna przesłanka do twierdzenia iż przyrząd nie spełnia wymagań co do właściwości metrologicznych odpowiedniego poziomu błędów – w całym zakresie pomiarowym.

Ponadto w ocenie GUM, przeprowadzenie podczas legalizacji ponownej sprawdzenia błędów w pełnym zakresie pomiarowym przyrządów znacznie zwiększyłoby koszty legalizacji. Jest to twierdzenie nieuprawnione ponieważ sam GUM przyznał iż nie posiada informacji o kosztach ponoszonych przez wnioskodawcę w związku z legalizacją przyrządu ani też o kosztach dodatkowych wnioskodawcy, które musiałby on ponieść w przypadku sprawdzeń w całym zakresie pomiarowym. Podjęcie odrobiny wysiłku musi doprowadzić do konkluzji że koszty te nie będą znaczne.

Ciekawostka 2: W 2017 zatwierdzono typ urządzenia LaserCam4 wydając decyzję ZT 44/2017 z dokumentów z tego procesu wynika, że po raz kolejny sprawdzono błędy w niepełnym zakresie pomiarowym ale przynajmniej wykorzystano dostępne urządzenia w pełni (zakres do 200 km/h). Na 22 Pikniku Naukowym na stoisku GUM prezentowano z dumą urządzenie LaserCam4 ale dlaczego nie Ultralyte lub TruCam?

Ciekawostka 3: W strategii GUM na lata 2018-2021 nie uwzględniono zakupu urządzeń, które mogłyby zmierzyć wyniki błędów w całym zakresie pomiarowym laserowych urządzeń do pomiaru prędkości.

IV

Mając na uwadze powyższe w celu stałego monitorowania stanu legalizacji urządzeń posiadanych przez funkcjonariuszy policji w Polsce należałoby monitorować stan ich legalizacji. Mam nadzieję, iż taka funkcjonalność zostanie uwzględniona w systemie ŚWITEŹ powstającym w GUM.

obywatel wygrywa w sądzie – orzeczenie z uzasadnieniem

Zgodnie z obietnicą publikuję orzeczenie i uzasadnienie wyroku sądu z 19.12.2017 w mojej sprawie. Dedykuję je wszystkim policjantom pełniącym wymagającą i odpowiedzialną służbę na drogach.

Ubolewam, iż na ogłoszenie decyzji sądu nie stawił się oskarżyciel publiczny i nie usłyszałem przynajmniej słowa “PRZEPRASZAM!!!”.

Continue reading

petycja do Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie UX026266

Jak zaznaczyłem w jednym z poprzednich wpisów obietnicę ministerstwa będę chciał wykorzystać do zajęcia stanowiska w sprawie UX026266. Całość tematyki zebrałem zatem i przekazałem w formie petycji do Ministerstwa Rozwoju i Finansów z prośbą o rozstrzygnięcie oraz zmianę prawa. W dniu 15.11.2017 została ona umieszczona na stronach organu rozpatrującego. Wszystkich zainteresowanych  zachęcam do jej poparcia. Continue reading

Wniosek 4: certyfikat kalibracji

W instrukcji obsługi urządzenia Ultralyte określono wymóg przeprowadzania kalibracji wraz z legalizacją. Kalibracja ma na celu sprawdzenie w warunkach laboratoryjnych: mocy wyjściowej wiązki laserowej, szerokość wiązki laserowej, dokładność pomiaru prędkości i odległości, wycentrowania celownika. Kalibracja jest wymagana przez producenta przyrządu, w celu zapewnienia pełnej wiarygodności pomiarów, uzyskiwanych z laserowego miernika prędkości ULTRALYTE LTI 20-20, dla celów dowodowych na każdym etapie postępowania sądowego. W przypadku braku ważnego świadectwa kalibracji wydanego razem ze świadectwem legalizacji, producent jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu błędnie wykonanych pomiarów. Continue reading

Wniosek 3: błędy pomiarowe przy legalizacji

Okręgowe Urzędy Miar sprawdzają błędy pomiarowe przy legalizacji ponownej mierników Ultralyte, których zakres prędkości to 0-320 km/h, przyrządami o zakresie prędkości 0-200 km/h. Z zasady urząd nie jest w stanie powiedzieć nic o błędach pomiarowych powyżej 200 km/h. Analiza zapisek sprawdzenia, które są dokumentem towarzyszącym świadectwu legalizacji pierwotnej i ponownej wykazuje, iż w praktyce błędy pomiarowe były sprawdzane do ok. 105 km/h. Poświadczenie poprawności pomiaru dla przyrządu w całym zakresie pomiarowym 0-320 km/h nie jest prawdziwe i niezgodne z prawem.

Policja powinna zwracać uwagę w zakresie jakich prędkości był sprawdzany przyrząd którym mierzy. Continue reading

Wniosek 2: znak zatwierdzenia typu

Obecne przepisy nie ujednolicają znaku zatwierdzenia typu dla ręcznych mierników prędkości, niektóre znaki są niezgodne z prawem, w decyzji zatwierdzenia typu nie ma także wskazanego miejsca, w którym taki znak powinien być umieszczony. Należy zmienić odpowiedni przepis w zarządzeniu oraz w wydanych decyzjach zatwierdzenia typu uaktualnić miejsce jego nanoszenia. Przyrządy bez znaku zatwierdzenia typu tracą legalizację z mocy prawa.

poniżej sposoby i rodzaje znaków zatwierdzenia typu obecnie stosowanych:

 

Wniosek 1: dodatkowa cecha zabezpieczająca

Aby zabezpieczać przyrząd Ultralyte zgodnie z obowiązującym prawem należy zmienić decyzję zatwierdzenia typu ZT 71/2007 i wskazać do zabezpieczenia drugą śrubę kalibracyjną.

Dotychczasowa próba zaradzenia problemowi przez GUM jest niezgodna z obowiązującym prawem.

Poniżej zestaw wybranych fotografii który obrazuje sposób zabezpieczania drugiej śruby kalibracyjnej w chwili obecnej: