zmiany w prawie?

W dniu 9.02.2019 wchodzą zmiany w

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 151).

Każdy obywatel powinien się z nimi zapoznać.

dlaczego Policja przegrywa przed sądem?

Jak wynika z raportu opracowanego dla Komendanta Głównego Policji głównymi przyczynami, które powodują uniewinnianie kierowców w sprawach o przekroczenie prędkości są:

niewystarczający materiał dowodowy

nieprzygotowanie policjanta do rozprawy

błąd policjanta związany z pomiarem

decyzja sądu oparta na opinii biegłego

brak identyfikacji pojazdu

brak wiedzy policjanta nt. obsługi urządzenia

podważenie wiarygodności policjanta ze względu na toczące się postępowanie

brak przeszkolenia policjanta

oskarżyciel publiczny nieprzygotowany do rozprawy

co dalej? już wkrótce …

pomiary prędkości raport KGP

Dzięki uprzejmości Komendanta Głównego Policji otrzymałem raport analizujący przegrane przez Policję prawomocne sprawy dotyczące przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami.

W związku z powyższym proszę o kontakt osoby, które zostały prawomocnie uniewinnione w takich sprawach oraz zainteresowanych sprawą prawników o mailowy kontakt w celu wymiany informacji do skutecznego dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień od Skarbu Państwa.

 

 

Ultralyte traci legalizację z mocy prawa – nie spełnia wymagań!!!

W związku z odpowiedzią na moją petycję pragnę zwrócić uwagę wszystkim zainteresowanym na następujące ustalenia:

I

Druga śruba kalibracyjna w przyrządzie UX026266 jak i we wszystkich przyrządach Ultralyte jest nieprawidłowo zabezpieczona. Nieprawidłowość ta wynika z faktu, iż naklejka serwisowa nie jest cechą zabezpieczającą i w związku z powyższym nie spełnione jest wymaganie sformułowane w art 14 ust 1 i 2 rozporządzenia z 17.02.2014. Jest to wystarczająca przesłanka powodująca, iż przyrząd traci legalizację z mocy prawa zgodnie z Art. 8n. ust 4 punk 1 ustawy Prawo o Miarach.

II

Aby prawidłowo zabezpieczyć drugą śrubę kalibracyjną w urządzeniach Ultralyte należałoby zmienić decyzję ZT 71/2007 ale skoro utrwalono pogląd iż  – zgodnie z art. 8h ust. 1 ustawy – Prawo o miarach, okres ważności zatwierdzenia typu wynosi 10 lat. Producent nie złożył wniosku o przedłużenie okresu ważności zatwierdzenia typu tego przyrządu, zatem ważność ta wygasła 3 lipca 2017 r. i w świetle powyższego, zmiana decyzji zatwierdzenia typu ZT 71/2007, w związku z jej wygaśnięciem, jest niedopuszczalna a decyzja w tej sprawie wydana byłaby z naruszeniem prawa – należy wykorzystać niedawno dodany (w tym celu) w Prawie o Miarach art. 8n. ust. 1a i w drodze decyzji, odmawiać poświadczenia dowodem legalizacji, że przyrządy Ultralyte spełniają wymagania.

Ciekawostka 1: Niezrozumiałe jest dlaczego dystrybutor (przedstawiciel producenta) przed 3 lipca 2017 nie wystąpił o zmianę decyzji ZT 71/2007 w kwestii wskazania nowych miejsc niezbędnych do zabezpieczenia w urządzeniu Ultralyte natomiast wystąpił o to w marcu 2017 w stosunku do decyzji ZT 120/2009 dotyczącej urządzenia TruCam co skutkowało jej zmianą w formie decyzji ZZT 4/2017.

III

Z przykrością stwierdzam że w odpowiedzi na moją petycję ministerstwo podało nieprawdziwą informację stwierdzając iż sprawdzenie, czy wartości błędów pomiaru nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych jak i właściwości metrologiczne przyrządu   w całym jego zakresie pomiarowym są badane podczas procesu zatwierdzenia typu a podczas legalizacji ponownej następuje potwierdzenie zachowania przez przyrząd tych właściwości.

Jak wynika z dokumentów (protokołów sprawdzeń) podczas zatwierdzenia typu nie sprawdzano błędów granicznych w całym zakresie pomiarowym a zatem nie można twierdzić, że legalizacja ponowna potwierdza właściwości w całym zakresie pomiarowym. Jest to kolejna przesłanka do twierdzenia iż przyrząd nie spełnia wymagań co do właściwości metrologicznych odpowiedniego poziomu błędów – w całym zakresie pomiarowym.

Ponadto w ocenie GUM, przeprowadzenie podczas legalizacji ponownej sprawdzenia błędów w pełnym zakresie pomiarowym przyrządów znacznie zwiększyłoby koszty legalizacji. Jest to twierdzenie nieuprawnione ponieważ sam GUM przyznał iż nie posiada informacji o kosztach ponoszonych przez wnioskodawcę w związku z legalizacją przyrządu ani też o kosztach dodatkowych wnioskodawcy, które musiałby on ponieść w przypadku sprawdzeń w całym zakresie pomiarowym. Podjęcie odrobiny wysiłku musi doprowadzić do konkluzji że koszty te nie będą znaczne.

Ciekawostka 2: W 2017 zatwierdzono typ urządzenia LaserCam4 wydając decyzję ZT 44/2017 z dokumentów z tego procesu wynika, że po raz kolejny sprawdzono błędy w niepełnym zakresie pomiarowym ale przynajmniej wykorzystano dostępne urządzenia w pełni (zakres do 200 km/h). Na 22 Pikniku Naukowym na stoisku GUM prezentowano z dumą urządzenie LaserCam4 ale dlaczego nie Ultralyte lub TruCam?

Ciekawostka 3: W strategii GUM na lata 2018-2021 nie uwzględniono zakupu urządzeń, które mogłyby zmierzyć wyniki błędów w całym zakresie pomiarowym laserowych urządzeń do pomiaru prędkości.

IV

Mając na uwadze powyższe w celu stałego monitorowania stanu legalizacji urządzeń posiadanych przez funkcjonariuszy policji w Polsce należałoby monitorować stan ich legalizacji. Mam nadzieję, iż taka funkcjonalność zostanie uwzględniona w systemie ŚWITEŹ powstającym w GUM.

obywatel wygrywa w sądzie – orzeczenie z uzasadnieniem

Zgodnie z obietnicą publikuję orzeczenie i uzasadnienie wyroku sądu z 19.12.2017 w mojej sprawie. Dedykuję je wszystkim policjantom pełniącym wymagającą i odpowiedzialną służbę na drogach.

Ubolewam, iż na ogłoszenie decyzji sądu nie stawił się oskarżyciel publiczny i nie usłyszałem przynajmniej słowa “PRZEPRASZAM!!!”.

Continue reading

petycja do Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie UX026266

Jak zaznaczyłem w jednym z poprzednich wpisów obietnicę ministerstwa będę chciał wykorzystać do zajęcia stanowiska w sprawie UX026266. Całość tematyki zebrałem zatem i przekazałem w formie petycji do Ministerstwa Rozwoju i Finansów z prośbą o rozstrzygnięcie oraz zmianę prawa. W dniu 15.11.2017 została ona umieszczona na stronach organu rozpatrującego. Wszystkich zainteresowanych  zachęcam do jej poparcia. Continue reading

Wniosek 4: certyfikat kalibracji

W instrukcji obsługi urządzenia Ultralyte określono wymóg przeprowadzania kalibracji wraz z legalizacją. Kalibracja ma na celu sprawdzenie w warunkach laboratoryjnych: mocy wyjściowej wiązki laserowej, szerokość wiązki laserowej, dokładność pomiaru prędkości i odległości, wycentrowania celownika. Kalibracja jest wymagana przez producenta przyrządu, w celu zapewnienia pełnej wiarygodności pomiarów, uzyskiwanych z laserowego miernika prędkości ULTRALYTE LTI 20-20, dla celów dowodowych na każdym etapie postępowania sądowego. W przypadku braku ważnego świadectwa kalibracji wydanego razem ze świadectwem legalizacji, producent jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu błędnie wykonanych pomiarów. Continue reading