petycja do Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie UX026266

Jak zaznaczyłem w jednym z poprzednich wpisów obietnicę ministerstwa będę chciał wykorzystać do zajęcia stanowiska w sprawie UX026266. Całość tematyki zebrałem zatem i przekazałem w formie petycji do Ministerstwa Rozwoju i Finansów z prośbą o rozstrzygnięcie oraz zmianę prawa. W dniu 15.11.2017 została ona umieszczona na stronach organu rozpatrującego. Wszystkich zainteresowanych  zachęcam do jej poparcia. Continue reading

Wniosek 4: certyfikat kalibracji

W instrukcji obsługi urządzenia Ultralyte określono wymóg przeprowadzania kalibracji wraz z legalizacją. Kalibracja ma na celu sprawdzenie w warunkach laboratoryjnych: mocy wyjściowej wiązki laserowej, szerokość wiązki laserowej, dokładność pomiaru prędkości i odległości, wycentrowania celownika. Kalibracja jest wymagana przez producenta przyrządu, w celu zapewnienia pełnej wiarygodności pomiarów, uzyskiwanych z laserowego miernika prędkości ULTRALYTE LTI 20-20, dla celów dowodowych na każdym etapie postępowania sądowego. W przypadku braku ważnego świadectwa kalibracji wydanego razem ze świadectwem legalizacji, producent jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu błędnie wykonanych pomiarów. Continue reading

Wniosek 3: błędy pomiarowe przy legalizacji

Okręgowe Urzędy Miar sprawdzają błędy pomiarowe przy legalizacji ponownej mierników Ultralyte, których zakres prędkości to 0-320 km/h, przyrządami o zakresie prędkości 0-200 km/h. Z zasady urząd nie jest w stanie powiedzieć nic o błędach pomiarowych powyżej 200 km/h. Analiza zapisek sprawdzenia, które są dokumentem towarzyszącym świadectwu legalizacji pierwotnej i ponownej wykazuje, iż w praktyce błędy pomiarowe były sprawdzane do ok. 105 km/h. Poświadczenie poprawności pomiaru dla przyrządu w całym zakresie pomiarowym 0-320 km/h nie jest prawdziwe i niezgodne z prawem.

Policja powinna zwracać uwagę w zakresie jakich prędkości był sprawdzany przyrząd którym mierzy. Continue reading

Wniosek 2: znak zatwierdzenia typu

Obecne przepisy nie ujednolicają znaku zatwierdzenia typu dla ręcznych mierników prędkości, niektóre znaki są niezgodne z prawem, w decyzji zatwierdzenia typu nie ma także wskazanego miejsca, w którym taki znak powinien być umieszczony. Należy zmienić odpowiedni przepis w zarządzeniu oraz w wydanych decyzjach zatwierdzenia typu uaktualnić miejsce jego nanoszenia. Przyrządy bez znaku zatwierdzenia typu tracą legalizację z mocy prawa.

poniżej sposoby i rodzaje znaków zatwierdzenia typu obecnie stosowanych:

 

Wniosek 1: dodatkowa cecha zabezpieczająca

Aby zabezpieczać przyrząd Ultralyte zgodnie z obowiązującym prawem należy zmienić decyzję zatwierdzenia typu ZT 71/2007 i wskazać do zabezpieczenia drugą śrubę kalibracyjną.

Dotychczasowa próba zaradzenia problemowi przez GUM jest niezgodna z obowiązującym prawem.

Poniżej zestaw wybranych fotografii który obrazuje sposób zabezpieczania drugiej śruby kalibracyjnej w chwili obecnej:

23.03.2017 protokół z oględzin GUM w KPP Gorlice

Sprawa administracyjna wywołana wnioskiem z 20.06.2016 została przekształcona w postępowanie z urzędu z 9.03.2017. Jak możecie się Państwo zorientować z wcześniejszego wpisu urząd informując mnie o wszczęciu tego postępowania nie podał sygnatury sprawy, czy było to rozmyślne działanie czy roztargnienie nie mi rozstrzygać. Tak czy owak protokół będący podstawą decyzji dotarł do mnie. Continue reading